Bêste Minsken,

By dizze it programma foar de twadde Krite jûn.
De spilers en spylsters binne al wer tiiden oan it repetaerjen om er wer in moaie jûn fan te meitsjen, want jimme witte it....
Krite jûnen - Gesellige jûnen!!! Komme dus.

Kaartferkeap!

De twa data's foar de ferkeap binne 10 en 17 febrewaris.
De leden kinne fanôf sneon 10 febrewaris kaarten keapje.
Fanôf 17 febrewaris kin elts kaarten keapje. Nei sneon 24 febrewaris binne der gjin kaarten mear te keap. Mochten der noch kaarten nei de foarferkeap beskikber wêze dan binne dy alline te ferkrijen oan de seal op de jûn fan de útfiering op 24 febrewaris en 3 maart.
Mar op = op, dus helje op 'e tiid kaarten om wis te wêzen fan in plakje!!

Stipejild

It stipejilg noch net betelle, dan kin dit de jûn oan de seal, ma jo mei it ek oermeitsje op rekkennûmmer 90.35.06.289 fan de Fryske Krite Bûtenpost.

IT BESTJOER fan de Fryske Krite:

It Fryske Krite bestjoer bestiet op dit stuit út:
Reinold Paauw, foarsitter til. 0511 - 544194
Marjan Blauw, skriuwster til. 0511 - 543734
Johan Zuidema, skathâlder til. 0511 - 544485
Anneke Nieuwenhuis til. 0511 - 542333
Foppe de Vries til. 0511 - 541444
Anjetta Hamstra til. 0511 - 544592
Jan Piersma til. 0511 - 541784

SPONSORS fan de Fryske Krite, der't wy tige wiis mei binne:

KAPENGA WONEN, Bûtenpost;
AUTOMOBIELBEDRIJF "DE ZEEUW", Bûtenpost;
DE BOEKELIER, Bûtenpost;
HORECA~CENTRUM THE POINT, Bûtenpost;
DE HAAN ZONWERING, Gerkeskleaster.
BESTRATINGSBEDRIJF BUITENPOST, Bûtenpost.
SKILDERSBEDRIUW TIEMERSMA, Bûtenpost.
SMANT HOUTEN VLOEREN, Joure/Grins
ONDERHOUDSTIMMERBEDRIJF PIERSMA, Bûtenpost
HOUTBOUW IT PARADYSKE, Noardburgum
ALFA STUC BUITENGEVELISOLATIE, Easternijtsjerk